Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
loading...
Od momentu uchwalenia przez Sejm ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji rozpoczął się nowy etap w rozwoju Krajowego Systemu Kwalifikacji. Ustawa wprowadziła inny niż dotychczas ład w tej dziedzinie – nie utworzyła nowych instytucji, ale określiła podstawowe zasady i standardy postępowania. Podstawowym zadaniem funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i Polskiej Ramy Kwalifikacji, która zastąpiła obowiązujący wcześniej Krajowy Rejestr Kwalifikacji, jest stworzenie możliwości porównywania poziomu umiejętności i wiedzy pomiędzy systemami edukacyjnymi krajów UE oraz dostosowanie kwalifikacji absolwentów do zapotrzebowania rynku pracy.
 
Jak zatem sprawnie przygotować i wprowadzić program kształcenia zgodny z nowymi założeniami Polskiej Ramy Kwalifikacji? – o tym w najbliższym materiale Krzysztofa Króla - Eksperta Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Uczelni.

Co wprowadziła Polska Rama Kwalifikacji:

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) składa się z ośmiu poziomów. Każdy z nich jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących efekty uczenia się, jakie musi potwierdzać kwalifikacja, aby znaleźć się na danym poziomie. PRK uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach zorganizowanej edukacji oraz w inny sposób, np. przez dodatkowe szkolenia, doświadczenie zawodowe czy samodoskonalenie. Obejmuje edukację ogólną, wyższą i zawodową, w tym to, czego można się nauczyć nie tylko w szkole czy na uczelni, lecz także np. na kursach, szkoleniach, w pracy i domu. Punktem odniesienia dla charakterystyk poziomów PRK były odpowiednie zapisy w Europejskiej Ramie Kwalifikacji. Na poszczególnych poziomach PRK zostały odzwierciedlone postępy osiągane przez osobę uczącą się.
 
Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji:
 • Poziomy 6-8 odnoszą się bezpośrednio do kwalifikacji nadawanych w systemie szkolnictwa wyższego.
 • Poziom 6 przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu studiów I-go stopnia (licencjackich) oraz studiów inżynierskich
 • Poziom 7 przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu studiów II-go stopnia (magisterskich)
 • Poziom 8 przypisuje się kwalifikacjom pełnym nadawanym po ukończeniu studiów III-go stopnia (doktoranckich)
 • Poziom 6 lub 7 – przypisuje się kwalifikacjom cząstkowym nadawanym po ukończeniu studiów podyplomowych.
Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji opisywane są w trzech zakresach:
 • Wiedza – co ktoś powinien znać i rozumieć
 • Umiejętności – co ktoś powinien potrafić
 • Kompetencje społeczne – do czego ktoś jest gotów.
Każdy poziom PRK posiada odpowiadające mu charakterystyki pierwszego i drugiego stopnia, odnoszące się do określonej dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej, za pomocą których opisuje się kwalifikacje uzyskane przez absolwentów poszczególnych poziomów.

Różnice między poziomami dotyczą zakresu i głębi rozumienia, sprawności w zakresie wykorzystywania, przekazywania i oceniania wiedzy oraz gotowości do pogłębionej analizy i krytycznej oceny posiadanej wiedzy. Charakterystyki efektów uczenia się w ramach szkolnictwa wyższego:
 • Charakterystyki uniwersalne (pierwszego stopnia) – ogólny opis wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na danym poziomie 
 • Charakterystyki drugiego stopnia – rozwinięcie opisów zawartych w charakterystykach uniwersalnych
 • Charakterystyki drugiego stopnia dla poszczególnych obszarów kształcenia w ramach szkolnictwa wyższego, odpowiednie dla profili – ogólnoakademickiego lub praktycznego.
 • Charakterystyki drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego – istotne z punktu widzenia charakteru ról zawodowych, nadawane przez komisje egzaminacyjne, związki branżowe itp.
W ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z Polską Ramą Kwalifikacji istnieją także wybrane Sektorowe Ramy Kwalifikacji, czyli zestawy charakterystyk szczegółowo opisujące efekty kształcenia wymagane na potrzeby konkretnej branży.

Jak sprawnie przygotować i wprowadzić program kształcenia zgodny z nowymi założeniami?

Sprawna i efektywna realizacja nowych założeń Polskiej Ramy Kwalifikacji jest niemożliwa bez odpowiedniego narzędzia informatycznego, wspierającego lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej Szkół Wyższych do potrzeb społecznych, w tym potrzeb rynku pracy, a także do oczekiwań kandydatów na studia i studentów. Wychodząc naprzeciw potrzebom Uczelni w chwili ogłoszenia nowych zasad udostępniliśmy dedykowany moduł wspierający pracę z PRK.

Dzięki włączeniu PRK Uczelnia otrzymuje możliwość przygotowania oferty dydaktycznej opisanej za pomocą odpowiednich kwalifikacji. Powiązanie ich z poszczególnymi kierunkami pozwala na przygotowanie bardziej atrakcyjnych programów kształcenia. Dzięki temu po wypełnieniu kart przedmiotów - poprzez Wirtualną Uczelnię - studenci lub nawet potencjalni studenci mogą zapoznać się z kwalifikacjami, jakie osiągną po ukończeniu studiów. Efekty kształcenia mogą być od razu dopisane do sylabusów. Zmiana efektów kształcenia automatycznie wpłynie na różne dokumenty, w których zamieszcza się ww. elementy, np. karta przedmiotu, czy suplement. W SIMPLE.EDU może równocześnie działać dawne KRK z efektami obszarowymi i efektami kierunkowymi oraz PRK z poziomami i efektami kształcenia.

Wszystkich Klientów, zainteresowanych usprawnieniem w zakresie przygotowania i wprowadzania programu kształcenia zgodnego z nowymi założeniami PRK, zachęcamy do kontaktu oraz rezerwowania terminów konsultacji z naszymi Specjalistami.

Autor: Krzysztof Król Ekspert Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Uczelni.
Źródło: www.simple.com.pl
 

PODOBNE


 

 • ENOVA365 KWADRAT

 • eqsystembaner

 • snt button 250